Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ОТЗИВИ НА ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА ЗА БЕЛЕТРИСТИЧНИЯ СБОРНИК "ТОЗИ КОРАВ ЗАЛЪК - ЖИВОТЪТ', ред. Н.Радев, СБП, С., 2003 г. ISBN 954-90895-7-6

Мариана Милева,”КНИГА ЗА ВРЕМЕТО И ОТВЪД НЕГО”, в-к „Седмица”, бр. 502, 29 януари – 4 февруари 2004

В последните години появата на нови заглавия на книжния пазар почти не се възприема като събитие, ако тя не носи някакъв злободневен подтекст. Може би защото обществените сетива са доста попретръпнали от други, различни от естетическите, предизвикателства. Въпреки това в литературния живот не липсват интересни заглавия. За такова събитие би могла да се приеме книгата на Иванка Денева „Този корав залък – животът” на издателството на Съюза на българските писатели. Онова, с което този сборник от повест, новели и разкази веднага впечатлява, е стилистиката – вярна на класическата българска повествователна традиция. В нея има нещо от Елин-Пелиновата завладяваща простота на усещанията и от Йовковата психологическа дълбочина на проникновението. Изказът носи лекотата на брилянтни „упражнения по стил”. Последният израз, твърде емблематичен за т.нар. постмодерна естетика, поставя въпроса за степента на съответствие между историческото и социално време /белязано все пак от някаква, макар и по-различна,българска модерност/ и стилистиката на възсъздаването му /близка до типичната за един по-ранен, класически период в развитието на българската проза/. Интересното е, че творбите в сборника звучат хармонично от гл. т. на сцеплението между форма и съдържание. Може би защото авторката не остава съвсем при традицията. Жанровите модели на нейните разкази са отдалечени от класическите сюжетни образци на разказа от първата половина на ХХ ВЕК. Те са по-скоро отделни фрагменти от цялото, разчитащи на една ярка и запомняща се поанта. Авторката сякаш бяга от сюжетните „канони” и в повечето от творбите търси сюжетен „акцент”, най-често чрез рамкиране на композицията. Така внушенията се лишават от директност и категоричност и от претенцията да назоват някаква окончателна и неподлежаща на оспорване истина. Тези жанрови „преливания”,както и хомогенната стилистика на отделните творби, поставя един нелишен от основание въпрос – не представлява ли всъщност книгата опит за циклизиране на отделните повествователни цялости. Като междужанрова форма циклизираната проза страда от епическата „недостатъчност” на времето и същевременно тъкмо поради това търси да я преодолее. И в книгата на Ив. Денева се рисува една фрагментарна, разпадаща се поради „преходните” обстоятелства действителност, в която обаче въпреки центробежните тенденции напира и стремеж да се споят началата. Последното очевидно е и художествената цел на авторката, защото въпреки актуалните за социалното време сюжети на творбите, книгата не звучи злободневно социално, а се стреми да се докосне до вечни категории – любов, милост, прошка... Тематичният обхват на книгата /цикъла?/ е изключително широк. Персонажите са селяни, интелигенти, новобогаташи, хора на изкуството, всички те подложени на изпитанията и превратностите на съдбата и времето, сблъскващи се с непоносимия ужас или безразличието, с греха или добротата, познаващи висотите на опиянението или бездните на сломеността. Това са и хора от „периферията” на живота, социално маргинализирани, отхвърлени, изтикани извън „коловоза”. Идеята на авторката е да види как идещата от „архетипите” воля за живот може в днешната хаотична действителност да помогне на човека, без да робува на предразсъдъци, да превъзмогне праговете на живота и мисленето си. Разрешението на тези въпроси е кодирано в композицията на сборника, който завършва с пет творби, извеждащи любовта и прошката като универсални отговори на всички човешки въпроси.

МАРИАНА МИЛЕВА

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©ИВАНКА ДЕНЕВА. БЕЛЕТРИСТИЧЕН СБОРНИК "ТОЗИ КОРАВ ЗАЛЪК - ЖИВОТЪТ', ред. Н.Радев, СБП, С., 2003 г. ISBN 954-90895-7-6

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net